wolna ręka / zapytanie o cenę / negocjacje bez ogłoszenia

Pozycje 1-25 z 27  pokazuj  pozycji

BDG-V.2610.3.2024.MW Usługa doradczo-szkoleniowa polegającą na wsparciu administracji publicznej w Ukrainie w przygotowaniu programów kompleksowej odbudowy (PKO) w wybranych obwodach i wspólnotach terytorialnych(...). Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2024-05-22 -- --
BDG-V.2611.34.2024.KR Zakup emisji napisu na ekranie LED budynku Warsaw Spire z okazji Jubileuszu 20-lecia Polski w Unii Europejskiej, w terminie od 30 kwietnia do 9 maja. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2024-04-24 -- --
BDG-V.2611.20.2024.AR Wykonanie badania pt. „Ewaluacja ex post korzyści uzyskiwanych przez państwa członkowskie UE w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce”. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2024-03-26 -- --
BDG-V.2610.6.2023.MD Dostęp do codziennego internetowego serwisu informacyjnego PAP wraz z archiwum depesz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2023-11-28 -- --
BDG-V.2611.30.2023.KK Świadczenie usług weryfikacji dokumentacji zamówień publicznych pod względem poprawności zastosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2023-07-20 -- --
BA-VIIa.2611.13.8.2023.AR Świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego dla prowadzonych w budynku Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej robót budowlanych i remontowych Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2023-07-03 -- 2023-08-16
BDG-V.2611.28.2023.PC Realizacja maks. 30 analiz pogłębionych i 80 analiz finansowych wniosków o płatność złożonych w ramach PO WER oraz maks. 30 kontroli postępowań udzielonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2023-07-03 -- 2023-07-26
BDG-V.2610.6.2022.MP Dostęp do codziennego internetowego serwisu informacyjnego PAP wraz z archiwum depesz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-12-05 -- 2023-03-22
BDG-V.2610.4.2022.MD Sprawowanie opieki medycznej w zakresie medycyny pracy Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-09-16 -- --
BDG-V.2611.59.2021.ŁK Świadczenie Usług Rozwoju, Utrzymania, Autoryzacji oraz Exit Planu Systemów Zamawiającego” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-06-10 -- 2022-12-29
BDG-V.2611.28.2022.KR Obsługa promocyjna marki Fundusze Europejskie (FE) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-06-09 -- --
BDG-V.2611.2.2022.KK Opracowanie i organizacja akcji edukacyjnej: „Lekcja o Funduszach Europejskich VI” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-01-31 -- --
BDG-V.2610.11.2021.MD Dostęp do codziennego internetowego serwisu informacyjnego PAP wraz z archiwum depesz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-12-20 -- --
BDG-V.2611.60.2021.KK Wykonanie „Analizy spełniania zasady „nie czyń poważnej szkody” [ang. „Do No Significant Harm” (DNSH)] Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-12-09 -- --
BDG-V.2611.53.2021.KR „Ocena wpływu realizacji polityki spójności na kształtowanie się wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym i regionalnym za pomocą ilościowego modelu ekonomicznego” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-11-02 -- --
BDG-V.2611.40.2021.KR Aktualizacja ekspertyzy pt.: „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 [Program Polska Wschodnia+]. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-07-28 -- 2022-08-12
BDG-V.2610.2.2020.KR „Usługi kafeteryjne dla Pracowników Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej poprzez dostęp do cyfrowej platformy świadczeń pozapłacowych”. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2020-12-21 -- 2022-08-11
BDG-V.2613.21.2019.MB Usługi administrowania platforą e-learningową. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2019-10-25 -- 2020-01-07
BDG-V.2613.19.2019.KK Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przy ul. Wspólnej 2 i Wspólnej 2/4 w Warszawie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2019-10-24 -- 2020-09-30
BDG-V.2611.43.2019 Wykonanie badania pt.: „Opracowanie metodologii szacowania potrzeb finansowych oraz luki finansowej w obszarach polityki rozwoju wraz z pierwszym oszacowaniem” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2019-06-04 2019-03-29 10:00 2019-10-28
BDG-V.2611.4.2019.AD Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i finansowego na potrzeby przeglądu śródokresowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) oraz wyliczenie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2019-02-06 -- 2019-02-20
5 test www Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2019-02-01 -- 2019-02-13
4 test ssss Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2019-02-01 -- 2019-02-13
3 test ddd Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2019-01-31 -- 2019-02-13
2 test testowe 2 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Dostawy 2019-01-15 -- --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa