Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 86  pokazuj  pozycji

BA-VIIa.2611.13.9.2023.AR Sukcesywna dostawa artykułów biurowych do siedziby Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-07-17 2023-08-01 09:00 2023-08-29
BA-VIIa.2611.13.6.2023.AR Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-05-23 2023-05-31 09:00 2023-08-16
BA-VIIa.2611.13.7.2023.AR Wykonanie prac związanych z remontem elewacji wraz z pracami towarzyszącymi w budynku MFiPR ul. Wspólna 2/4 w ramach Projektu "Remont elewacji zewnętrznej budynku Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie” – etap III, elewacja południowa. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-05-17 2023-06-05 09:00 2023-08-16
BA--VIIa.2611.13.3.2023.AR) Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do siedziby Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (III części zamówienia). Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-05-10 2023-05-25 09:00 2023-08-16
BA-VIIa.2611.13.2.2023.MJ Sukcesywna sprzedaż, dostarczenie i montaż rolet wewnętrznych w oknach pomieszczeń biurowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-04-26 2023-05-05 09:00 2023-08-16
BA-VIIa.2611.13.1.2023.AR Sukcesywne świadczenie usług przeprowadzkowo-transportowych na rzecz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-03-06 2023-03-15 10:00 2023-08-16
BDG-V.2611.4.2023.PC Zaprojektowanie, budowa i utrzymanie systemu skierowanego do Dotacjobiorców dotacji współfinansowanych z Programu Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-03-06 2023-04-06 10:00 2023-07-26
BDG-V.2611.61.2022.PC Usługi doradztwa w zakresie zamówień realizowanych zgodnie z ustawą PZP i zasadą konkurencyjności oraz usługi kontroli zamówień udzielonych zgodnie z ustawą PZP Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-19 2023-02-02 10:00 2023-04-25
BDG-V.2611.66.2022.MP Przygotowanie i realizacja spotkań informacyjnych (konferencji) dla beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-11 2023-01-23 10:00 2023-04-25
BDG-V.2611.60.2022.MP Wykonanie badania pt. „Ewaluacja wpływu Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V A Polska-Saksonia 2014-2020 na obszar wsparcia pogranicza polsko-saksońskiego”. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-22 2023-02-03 10:00 2023-04-11
BDG-V.2611.65.2022.PC Ocena wpływu realizacji polityki spójności (i innych instrumentów) na kształtowanie się wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym i regionalnym za pomocą ilościowego modelu ekonomicznego. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-19 2023-01-05 10:00 2023-02-20
BDG-V.2611.46.2022.MK Archiwizacja zgromadzonej dokumentacji wytworzonej w związku z realizacją Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 2004-2006 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-21 2022-12-07 10:00 2023-01-09
BDG-V.2611.47.2022.PC Kreacja i produkcja 5 filmów video promujących rezultaty konkursu Human Smart Cities Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-11-15 2022-12-21 10:00 2023-04-25
BA-VIIa.2611.3.11.2022.AR Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych i pomocniczych znajdujących się na II piętrze w budynku przy ul. Żurawiej 6/12 w Warszawie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-09 2022-11-21 10:00 2023-08-16
BDG-V.2611.53.2022.MK Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Wpływ polityki spójności 2014-2020 na poziom ubóstwa i zapobieganie wykluczeniu społecznemu” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-31 2022-11-16 10:00 2023-03-07
BDG-V.2611.52.2022.MP Wykonanie badania pt. „Ocena inwestycji z zakresu ochrony środowiska oraz mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, efektywności energetycznej i bioróżnorodności realizowanych w ramach polityki spójności w perspektywie 2014-2020” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-26 2022-11-23 10:00 2023-03-22
BA-VIIa.2611.3.8.2022.AR Świadczenie usług konserwacyjnych oraz napraw, w tym napraw awaryjnych w budynku Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przy ul. Wspólnej 2/4 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-20 2022-11-15 10:00 2023-05-04
BDG-V.2611.44.2022.PC Świadczenie usług w zakresie działalności twórczej polegającej na opracowaniu projektów graficznych i przygotowaniu plików do druku (produkcji) zamieszczenia na stronach www i innych nośnikach na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich oraz innych działań Ministerstwa Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-07 2022-10-26 10:00 2023-01-03
BDG-V.2611.48.2022.MP Rozbudowa sieci SAN Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-04 2022-10-20 10:00 2023-03-22
BDG-V.2611.45.2022.ŁK Zakup usługi Oracle Paas & IaaS Universal Credit lub usługi równoważnej oraz zakup usługi producenckich konsultacji eksperckich i usługi Cloud Priority Support dla dostarczonej usługi. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-09-26 2022-10-17 10:00 2022-12-29
BDG-V.2611.43.2022.PC Świadczenie usług rozwoju, utrzymania i asysty technicznej Portali Internetowych Ministerstwa Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-09-26 2022-10-17 10:00 2023-01-13
BDG-V.2611.31.2022.MP Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia kontroli projektów u beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w latach 2022-2024 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-09-14 2022-10-26 10:00 --
BDG-V.2611.39.2022.MK Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia wyjazdowego pn. DEFENSIVE OFFICE dla pracowników MFiPR Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-06 2022-09-14 10:00 2023-01-09
BA-VIIa.2611.3.5.2022.AR Świadczenie usług cateringowych w siedzibie zamawiającego na potrzeby spotkań i konferencji organizowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-31 2022-09-08 10:00 2022-11-04
BDG-V.2611.41.2022 Zakup wsparcia dla HCL Notes/Domino, systemu pracy grupowej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-23 2022-09-06 10:00 2023-01-09

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa