Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 44  pokazuj  pozycji

BDG-V.2611.35.2020.KB Realizacja ogólnopolskiego konkursu edukacyjnego dla polskich szkół ponadpodstawowych w ramach Funduszy norweskich i EOG 2014-2021 Usługi społeczne Części: 1 2020-10-28 12:35
BDG-V.2611.25.2020.KB Usługi przygotowania i organizacji wydarzeń (w szczególności: konferencji, spotkań) w zakresie promocji Funduszy Europejskich Usługi społeczne Części: 1 2020-09-30 15:37
BDG-V.2613.10.2020.KK Wykonanie robót, których celem jest poprawa efektywności energetycznej budynku oraz zapewnienie komfortu użytkowania w budynku Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4 w Warszawie Postępowanie PZP Części: 1 2020-09-14 14:55
BDG-V.2611.21.2020.KK Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Oszacowanie oczekiwanych rezultatów interwencji za pomocą miar dostępności transportowej dostosowanych do potrzeb dokumentów strategicznych i operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020” Postępowanie PZP Części: 1 2020-08-26 13:38
BDG-V.2611.29.2020.KB Świadczenie przez Wykonawcę usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Usługi społeczne Części: 1 2020-08-21 09:38
BDG-V.2611.24.2020.MD Wykonanie usługi porządkowania i archiwizacji dokumentacji archiwalnej kategorii A oraz dokumentacji niearchiwalnej kategorii B Usługi społeczne Części: 1 2020-08-19 08:45
BDG-V.2613.8.2020.MD Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem i przyłączeniem do sieci 3 mikroinstalacji, o mocy minimum 40 kWp każda, instalowanych na dachu budynku Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4 Postępowanie PZP Części: 1 2020-08-13 11:19
BDG-V.2611.27.2020.NS Zakup praw do korzystania z usługi wsparcia dla oprogramowania HCL będącego w posiadaniu Zamawiającego Postępowanie PZP Części: 1 2020-08-10 10:54
BDG-V.2611.19.2020.NS Przygotowanie Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2021-2027 Postępowanie PZP Części: 1 2020-08-04 14:54
BDG-V.2613.7.2020.KK Wykonanie prac związanych z poprawą efektywności energetycznej budynku polegającą na wymianie okien wraz z pracami towarzyszącymi w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie Postępowanie PZP Części: 1 2020-08-03 15:50
BDG-V.2613.6.2020.KR Realizacja maksymalnie 91 kontroli projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i maksymalnie 62 wizyt monitoringowych w ramach PO WER Postępowanie PZP Części: 1 2020-07-24 16:22
BDG-V.2611.20.KB Wykonanie badania "Wpływ wsparcia działalności badawczo-rozwojowej w polityce spójności 2014-2020 na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki – etap I: badanie w trakcie wdrażania". Postępowanie PZP Części: 1 2020-07-24 11:23
BDG-V.2611.23.2020.KR Badanie rozpoznawalności i wiedzy o Funduszach Europejskich w społeczeństwie polskim. Edycja 2020 Postępowanie PZP Części: 1 2020-07-22 11:07
BDG-V.2613.2.2020.MD Opracowanie koncepcji kreatywnej oraz realizacja ogólnopolskiej kampanii, promującej III edycję Funduszy norweskich i EOG w telewizji, radiu, internecie i prasie Postępowanie PZP Części: 1 2020-07-17 14:13
BDG-V.2611.10.2020.MD Świadczenie zindywidualizowanej usługi informacyjnej na rzecz Beneficjentów działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w zakresie przygotowania i realizacji postępowań o udzielenie zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności Postępowanie PZP Części: 1 2020-07-13 07:10
BDG-V.2611.15.2020.NS Wykonanie badania pt. :„Ocena ex-ante możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach projektu programu operacyjnego dotyczącego czystej energii, ochrony środowiska naturalnego, sieci transportowych, mobilności mieszkańców oraz ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego na lata 2021-2027”. Postępowanie PZP Części: 1 2020-07-10 16:30
BDG-V.2611.17.2020.MD Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących Postępowanie PZP Części: 1, 2 2020-06-26 12:30
BDG-V.2613.1.2020.KB Realizacja kampanii informacyjno – edukacyjnej dotyczącej Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Postępowanie PZP Części: 1 2020-06-23 16:31
BDG-V.2611.18.2020.NS Wykonanie badania pod tytułem „Badanie trackingowe na potrzeby monitorowania świadomości, znajomości i poziomu wiedzy nt. Funduszy Europejskich 2020/2021” Postępowanie PZP Części: 1 2020-06-23 10:14
BDG-V.2611.11.2020.KR Świadczenie doradztwa dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji PPP. Obejmuje ono doradztwo kompleksowe (prawne, ekonom.-finan. oraz techniczne) na rzecz podmiotu publicznego, tj. dla Gminy Miasto Koszalin (dalej: Promotor) w celu wyboru partnera prywatnego dla realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Koszalin” (dalej: Projekt) Postępowanie PZP Części: 1 2020-06-10 13:34
BDG-V.2611.14.2020.KB Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Metaewaluacja wyników badań ewaluacyjnych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – wnioski i zarys planu ewaluacji dla perspektywy 2021 Postępowanie PZP Części: 1 2020-06-04 15:36
BDG-V.2611.12.2020.KK Wykonanie Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego dotyczącego czystej energii, ochrony środowiska naturalnego, sieci transportowych, mobilności mieszkańców oraz ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego na lata 2021-2027 Postępowanie PZP Części: 1 2020-06-04 15:07
BDG-V.2612.1.2019.MD Świadczenie usługi zaprojektowania i budowy internetowego Elektronicznego Systemu – Rzeczoznawca Majątkowy (ESRM) oraz innych usług Postępowanie PZP Części: 1 2020-03-27 13:36
BDG-V.2613.24.2019.KB Zakup i dostarczanie krajowych i zagranicznych biletów lotniczych oraz pośredniczenie w uzyskiwaniu wiz Postępowanie PZP Części: 1 2020-03-23 14:38
BDG-V.2613.18.2019.MD Świadczenie usług rozwoju, utrzymania i asysty technicznej Portali Internetowych Ministerstwa Postępowanie PZP Części: 1 2020-03-10 13:22

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa